Effektivare drift av vindkraftverk med LIDAR

Diarienummer
Koordinator WindVector AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Marknadsundersökningen har resulterat i viktiga kundkontakter. Kostnadsförslag har skickats och dialog med flera kunder pågår. Vidare har etablerat kontakter inom branschorganisationer, universitet, energiproducenter, turbintillverkare och leverantörer av service och underhåll. Projektet har resulterat i en inskickad patentansökan. Ytterligare en förberedande granskning pågår där vår uppfinning bedöms ha nödvändig uppfinningshöjd i förhållande till kombinationer av de dokument som hittats och granskats, varför ytterligare en patentansökan just skickats in.

Resultat och förväntade effekter

Till sommaren har vi LIDAR system färdiga för mätkampanjer och ett intensifierade marknads- och säljarbete. Vi har kartlagt marknaden, definierat produktportföljen och vårt affärserbjudande. Nu vidtar marknadsintroduktionen som vi avser finansiera genom kundkontrakt samt extern kapitalanskaffning. Omsättningen förväntas bli ca 3.0 MSEK i år. Vårt nästa mål är att säkerställa lanseringen av LIDAR för vindmätning genom en första serieleverans och ansökan om extern finansiering pågår. Vårt mål, att år 2015 omsätta > 300 MSEK med en marginal på ca 15 % ligger kvar.

Upplägg och genomförande

Resultatet av marknadsundersökningen är en rapport som redovisar marknadens behov, brister hos nuvarande lösningar, analys av efterfrågan samt konkurrensanalys mm. Rapporten beskriver även tekniklösningen, erbjudandet samt kvantifierar marknadsmöjligheter och risker. Vidare beskrivs produktlanseringens genomförande samt resurs- och kapitalbehovet. En patentbyrå har anlitats för nyhetsgranskning, undersökning av patentintrång mm och resultatet är två patentansökningar. Vidare har vi nu en etablerad process för säkerställande av immateriellt skydd.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.