Effektiv policy för spridning av elfordon: en komparativ studie

Diarienummer 2015-02282
Koordinator Transportökonomisk institutt
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Spridning av miljöteknologi är ett viktigt grepp för att handtera övergången til ett lågutsläppssamhälle. Diffusionen av aktuella teknologier går relativt sakta och detta förprojekt blev startat för att klargöra behovet av kunskap om policy och politik av betydning för ökad spridning.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat består av en rad konkreta förlag til vidare studier. Dessa är strukturerade under tre huvudtema: Effekter av olika typer incitament med ett mång- och tvärvetenskaplig perspektiv 2) Hur kunskap om vad vi kan och önskar göra kan integreras i policyutformning och praktisk politik samt 3) Maktförhållanden, allianser och nya samspelsmodeller, dvs policy som process. Resultat finnes i: VTI rapport 893/2016: Policy för spridning av elfordon: Några aktuella perspektiv och forskningsbehov. En förstudie.´

Upplägg och genomförande

Projektet är utfört i samarbete med VTI, finansierad av Energimyndigheten. TÖIs del har finansierats av Vinnova, Enova och TÖI. Perspektiv på policy och användning av kunskap i policyutformning och verktygsutveckling har analyserats vha textanalys av dokument. I den norska delstudien har man också sett på kommunikation mellan aktörer och slutanvändarna vha enkätdata, intervjuer och workshops med aktörer på olika nivå i det sociotekniska system.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.