Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 5 747 160 kronor
Projektets löptid september 2013 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla stödmetoder för införande av lean-principer samt effektiv användning av produktlivscykeldata som ökar svenska återtillverkares konkurrenskraft. Användandet av lean och produktlivscykeldata minskar osäkerheter inom den komplicerade återtillverkningen. Inom projektet har metoder framtagits som berör feedback och feedforward av information, aktörskartläggningar, värdeutvärderingar och användarinvolvering för att uppnå bättre processer. Dessutom har en demonstrator för simulering av återtillverkningsflöden utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

De långsiktiga effekterna av projektet är förbättrade återtillverkningsprocesser genom kortare ledtider, lägre kostnader, bättre ekologisk prestanda och högre produktkvalitet. Metoderna som utvecklats inom projektet ger: - feed forward från produktutveckling, användning och underhåll till återtillverkning, - feedback från återtillverkning till produktutveckling för att få produkterna konstruerade för återtillverkning, och - förbättrad användarinvolvering och affärsmodell som möjliggör effektiv användning av produktlivscykelinformation.

Upplägg och genomförande

Företagen Toyota Material Handling, Tetra Pak, UBD Cleantech, Inrego, LTB Jobb och Qlean Scandinavia ingick i projektet. Forskarlaget bestod av forskare från Linköpings Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Projektet genomfördes med sex olika arbetspaket där vi till en början utförde företagsanalyser för att förstå deras situation och behov. Sedan utvecklade vi metoder baserade på teori och genom workshops med företagen. Metoderna förbättrades tillsammans med företagen och under hela projektet har resultat förmedlats genom rapporter, presentationer och artiklar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03333

Statistik för sidan