EdQu

Diarienummer 2014-03109
Koordinator Edqu AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en första version av ett verktyg (www.edqu.se) för att hjälpa elever, lärare och skolledare att bättre förstå och förbättra skolresultat. Detta sker genom att mäta kunskap och förmågor bland elever med avancerade digitala test. Det konkreta målet för projektet var att färdigställa och testa en betaversion av verktyget under hösten 2014. Målet för projektet har uppfyllts mycket väl. Under hösten har den första versionen av EdQu färdigställts och har nu såväl betalande kunder som snabb tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

En första version av verktyget har färdigställts och testats genomgående under hösten 2014. Användarna (elever, lärare och rektorer) på de första pilotskolorna är mycket positiva till EdQu. Eleverna upplever att de får en tydligare bild av vilka kunskaper de besitter och hur de kan lära sig mer. Lärarna upplever att de sparar tid och bättre kan anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar. Skolledare och huvudmän upplever att de får ett bättre beslutsstöd för att göra verksamheten bättre.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av verktyget skedde i nära samarbete med ett antal utvalda pilotskolor. Den första betaversionen släpptes i samband med höstterminens start. Baserat på återkoppling från användarna (elever, lärare och rektorer) har verktyget successivt utvecklats och förfinats. Denna utvecklingsmodell har fungerat mycket väl då synpunkter från slutanvändarna tidigt samlats in och gjort verktyget mycket bättre på kort tid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.