E! Kluster ITEA3 MOSIM

Diarienummer 2018-02227
Koordinator VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo GTO
Bidrag från Vinnova 12 320 500 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

MOSIM-projektet bidrar till ökad användning av virtuella metoder och verktyg inom tillverkningsindustrin. Projektet har som målsättning att möjliggöra virtuella simuleringar av flera operatörers rörelser med fokus på deras individuella fysiska förutsättningar, inom ett monteringsavsnitt. Projektet möjliggör ökat fokus på ergonomi och produktivitet genom standardisering och integration av MTM i de tekniska lösningarna. Med hjälp av AI- och maskinlärningsteknik ökar precisionen i simuleringarna och återspeglar verkligheten till en högre grad.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas möjliggöra ökad produktivitet genom bättre balansering och högre resursutnyttjande genom förbättrad simuleringsteknik och optimering. Integrerade simulerings- och balanseringsverktyg gör det möjligt att hantera mer komplexa situationer helt virtuellt vilket minskar behoven av fysisk verifikation. Genom ett ökat fokus på ergonomi och produktivitet i tidigare skeden minskar risken för förslitningsskador och allvarliga olyckor då antalet arbetsstationer med dålig ergonomi kraftigt kan reduceras inom tillverkningsindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är nedbrutet i 8 arbetspaket. WP1 fokuserar på Use case. WP2 fokuserar på kravspecifikationen för simuleringsramverket. Ett standardiserat bibliotek med mänskliga rörelser (MMU) implementeras i WP3. WP4 och WP5 fokuserar på genereringen av rörelsesekvenser mha AI och maskininlärningsteknik. Svenska konsortiet leder WP6 med fokus på samtliga demonstratorer i projektet baserade på olika plattformar. WP7 och WP8 fokuserar på projektledning, spridning och utnyttjande av projektresultat.

Externa länkar

Nyheter och publika rapporter hittas på projektets internationella hemsida (engelska).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.