Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10628, PSYCHOMICS, A Predictive Parallell Production Platform for New Psychoactive Substances, Linköpings universitet

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Campus Valla
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Målet med PSYCHOMICS var att ta tillvara på betydande affärsmöjligheter genom att utveckla och applicera metoder för syntes av certifierat referensmaterial (CRMs) av nya psykoaktiva substanser (NPS), deras metaboliter, och 13C-inmärkta interna standarder. Vid Linköpings universitet har fokus legat på NPS-metaboliter. Under projektet har de viktigaste metaboliterna för NPS identifierats. 65 metaboliter har tillverkats i liten skala och fem metaboliter av fentanylderivat har syntetiserats i större skala (99-882 mg). De senare har inkluderats i Chirons produktkatalog.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat ett stort antal referenssubstanser som under projektets gång gjorts tillgängliga via Chiron AS. Tillgång till referenssubstanser är nödvändig för att forensiska och toxikologiska laboratorier skall kunna generera forensiska bevis och få kunskap om i vilken omfattning dessa substanser kan kopplas till allvarliga hälsotillstånd och eventuella dödsfall. Tillgängligheten av referenssubstanser anses också vara avgörande för hur snabb processen för narkotikaklassificering är, vilket i sin tur påverkar tillgängligheten av narkotika i vårt samhälle.

Upplägg och genomförande

Identifiering och tillverkning av NPS-metaboliter var möjlig tack vare befintlig kompentens hos projektets parter, Medicinsk och Teknisk fakulteten vid Linköpings universitet, samt en väl fungerande samverkan dem emellan. Vid den Medicinska fakulteten har experiment med humana leverceller genomförts och urinprover analyserats med syfte att identifiera viktiga metaboliter. Metaboliternas exakta kemiska struktur konfirmerades genom jämförelse med referensmaterial som tillverkats vid den Tekniska fakulteten. Arbetet har skett enligt projektets tidsplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03642

Statistik för sidan