Dukat för restaurangföretagare - en uppgift en gång!

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att visa hur ett samlat och samordnat stöd för informations- och tillståndsservice för restaurangföretag kan se ut. Genom ett gränsöverskridande IT-stöd samordnas ansökningar till stat och kommun utifrån företagares behov. Mål för projektet är att förenkla och skapa bra stöd och tjänster helt anpassade för den situation som råder för restaurangföretagare. Detta innebär att förenkla och anpassa information, ansökningar och uppgiftskrav som ställs gentemot företagare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet presenterar en vision för ett webbaserat informationssystem för restaurangföretagares kommunikation med stat och kommun. Projektet beskriver hur dagens IT-lösningar, med fragmentering (enskilda tjänster) eller samplacering av tjänster bör ersättas av ett integrerat informationssystem med samlad information och sammanhållna ansökningsprocesser. Föreslaget informationssystem minskar problemen med svagt anpassad information, ointegrerade ansökningar och redundans kring uppgiftskrav.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre faser. 1) I en företagarstudie har insamling och analys skett av problem och behov kring företagares interaktion med offentliga aktörer. 2) I en kommunstudie har ansökningshandlingar, uppgiftskrav och procedurer studerats. 3) I en designstudie har designkrav och egenskaper för ett informationssystem för kommunikation mellan restaurangföretagare och myndigheter genererats. För ett sådant system har vi översiktligt skisserat arkitektur och funktionalitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.