Diverging innovation trends in Finland and Sweden

Diarienummer 2014-06046
Koordinator Lunds universitet - Ekonomisk historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 461 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet jämför faktiska innovationstrender för tillverkningsindustrin i Finland och Sverige 1970-2013. Detta möjliggjordes genom skapandet av två databaser, kallade SFINNO och SWINNO, vilka grovt räknat baserats på samma litteratur-baserade-innovations-resultat, LBIO. Trenderna visade på iögonfallande och rent av underliga skillnader innan projektet startade. Detta nödvändiggjorde en noggrann undersökning av tillförlitligheten och jämförbarheten hos datan.

Resultat och förväntade effekter

De reviderade innovationsserierna är mindre volatila, och visar en mindre imponerande ökning av finska innovationer. De visar emellertid fortfarande att Finland kommer ikapp Sverige och även går om i antal innovationer per capita efter 1990. De svenska innovationerna går ner väsentligt under 1980-talet, till följd av en svag prestation hos maskin och metall sektorn. IKT sektorn förklarar en del av den finska catch-upen men inte hela. Både finska och svenska innovationer drog stark nytta från offentlig stimulering (finansiering och forskning), men de finska i högre utsträckning.

Upplägg och genomförande

Det första året ägnades åt data harmonisering i fyra steg: 1) Tillägg för att täcka perioden 1970-2013 2) Borttagande av vissa slags innovationer 3) Urvalsjustering baserad på slaget av källa 4) harmonisering av kodning och dataformat Under det andra året producerade vi tre vetenskapliga papper, ämnade för internationell peer-review tidskrifter: Innovation och industriell förnyelse i Finland och Sverige 1970-2013 Påverkan av innovationspolicy på företagsinnovation. En jämförelse mellan Finland och Sverige Innovationsnätverk i den finska och svenska skogsindustrin

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.