Direkt kunskapsutbyte mellan Skogsstyrelsen och Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Diarienummer 2015-06505
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - juli 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Mobility of individuals for innovation

Syfte och mål

Projektet initierade en samverkan mellan Skogsstyrelsen och Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vilket båda organisationerna fann värdefullt. Forskare från institutionen har samverkat med skogskonsulenter och specialister inom Skogsstyrelsen kring den populärvetenskapliga publikationen ´Skador på skog´. Kunskapsutbytet mellan organisationerna kommer ytterligare att fördjupas i framtiden genom den gemensamma workshop som planerats inom ramen för projektet.

Resultat och förväntade effekter

Skogsstyrelsens konsulenter och specialister har under projektet givit input på publikationen ´Skador på skog´ både via mejl, telefon och under direkta möten. Publikationen kommer att ges ut under hösten 2016 och åsikterna från Skogsstyrelsens konsulenter och specialister har haft stor påverkan på innehåll och utformning. Via publikationen och den planerade workshopen kommer Skogsstyrelsens konsulenter att få en ökad kännedom om de senaste vetenskapliga rönen och flera forskare från institutionen få kanaler att föra ut aktuell kunskap.

Upplägg och genomförande

De tre stegen i genomförandet följdes som planerat, projektet initierades genom besök och mejlkontakt med konsulenterna och under utförandet var projektledaren i löpande kontakt med konsulterna på lokalkontoret. Spridning av en del av publikationens innehåll kommer att ske den 22/9 under en workshop tillsammans med skogsstyrelsen. Mycket kunskapsutbyte skedde under initieringen då många synpunkter och önskemål på publikationen framkom vilket ledde till intressanta diskussioner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.