DigitalWell Arena

Diarienummer 2018-03025
Koordinator STIFTELSEN COMPARE KARLSTAD COMPETENCE AREA
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Vinnväxt
Ansökningsomgång Vinnväxt 2019 - fullständig ansökan

Syfte och mål

Syftet är att etablera ett effektivt innovationssystem för datadriven innovation och digitala hälsotjänster där näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhället har utvecklat god förmåga att samverka inom omställning och tjänsteinnovation. Målet är ett ekosystem med en erfarenhets- test- och läromiljö som aktörer vänder sig till för att utveckla tillgängliga, kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva tjänster, där DigitalWell Arena har etablerat sig som en nationellt erkänd nod inom digitala hälsotjänster.

Förväntade effekter och resultat

Företagen har ökat sin förmåga till förnyelse och långsiktig tillväxt inom ett stort och växande marknadssegment och har etablerat sig som innovativ partner till offentlig sektor genom lyckade implementeringar. Vi har skapat förutsättningar för att skala upp och sprida lösningar. Effektmålet är att öka attraktionskraften för regionen och bidra till en stark tillväxt inom det regionala näringslivet, liksom till en offentlig sektor i framkant och stärkt forskning. Invånarna har fått en ökad egenkontroll över sin hälsa via de digitala tjänsterna.

Planerat upplägg och genomförande

Strategin bygger på göra offentlig sektor till en aktiv innovationsdrivare som skapar ökad tillväxt i näringslivet. FoU-arbete sker praktiskt inom olika former av testmiljöer, där arbete och utveckling av processer bedrivs i tätt samarbete mellan forskning om tjänsteinnovation och välfärdens praktiska verksamhet. Testmiljöerna blir delar i ett ekosystem där forskare, företag, invånare och offentlig sektor samlas för att samskapa utifrån faktiska användarbehov och data med stöd av verktyg, processer och tillgängliga komponenter från globala best practices.

Externa länkar

www.digitalwell.eu www.compare.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.