Digitalisering av arbetsmiljön i statliga myndigheter har forskningen någon påverkan på praktiken?

Diarienummer 2013-05271
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att kartlägga om forskningen inom eförvaltning och digital arbetsmiljö i praktiken lett till positiva förändringar hos myndigheterna och/eller bidragit med vetenskaplig kunskap. Det är viktig för att förstå vilken sorts forskningssamverkan man i framtiden bör bedriva och vilka effekter som bör eftersökas. Eftersom arbetet som bedrivs i Svenska myndigheter i stor utsträckning är, eller kommer att bli, digitaliserat ger även små vinster i effektivitet, ändamålsenlighet, digital arbetsmiljö, stress hos handläggare, etc. en stor effekt på verksamheten.

Resultat och förväntade effekter

Som ett resultat har vi tagit fram en taxonomi av olika typer av samverkansprojekt som genomförts med myndigheterna; 1. Utbildningsprojekt, 2. Utredningsprojekt, 3. Aktionsforskningsprojekt, eller 4. Designprojekt. Generellt sett uppskattar praktiken projekt där forskarna är med och tar ansvar för identifierade förändringsbehov, vilket talar för aktionsforsknings- eller designprojekt, även om utredningsprojekt oftare är enklare att omsätta i vetenskapligt publicerbara studier

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som en intervjustudie av huvudsakliga nyckelpersoner och beslutsfattare på några av de myndigheter där man bedrivit framgångsrika eller mindre lyckade eFörvaltningsprojekt i samverkan med forskare, samt intervjuer av forskare som varit involverade i forskningsprojekt tillsammans med myndigheter. Dessutom har företagsföreträdare som är engagerade i forskning gentemot offentlig sektor intervjuats. Inledningsvis genomfördes tematiska semistrukturerade intervjuer som senare blev blandad kollaborativ analys och samtal över viktiga teman.

Externa länkar

Länk till projektets webbplats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.