Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitaliserad in-line kontroll av ytdefekter, oxider, och föroreningar på valsämnen, plåt, och tråd

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Avdelningen för Värmning och Bearbetningsteknik (VB)
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - oktober 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Syfte och mål

Syftet är att skapa underlag för planering och beslut om en fortsättning i ett FUI-projekt samt ge ökad insikt om vad digitalisering av processen innebär i den aktuella tillämpningen för att därmed öka förmågan att nyttiggöra teknik och lösningar i kommande projekt. Resultatmålet är att ha svar på om valda sensorer och mätstrategier fungerar i respektive mätpunkter, med tillräcklig prestanda, begränsningar och förutsättningar som ska vara uppfyllda, kostnader associerade med införande av aktuella lösningar i avsnitten i produktionslinjen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomfört alla aktiviteter i arbetspaket 1 6 men resultaten från de genomförda försöken motsvarar dock inte förväntningarna fullt ut då vissa lösningar inte fungerade enligt plan. Den tänkta fortsättningen i ett FUI-projekt kommer inte att bli av i detta läge. Vi har visat att laserultraljudstekniken fungerar för att hitta svetsfogar på varmvalsad tråd, att blålaserscanner för mätning av ytor på göt och blooms bedöms fungera bra och att Ramanspektroskopi för detektering av oxider fungerar men har för lång samplingstid för att kunna användas on-line i produktionen.

Upplägg och genomförande

Aktiviteterna i arbetspaketen har i stort utförts enligt plan. Vi beslutade dock att inte genomföra skarpa försök med blålaserscanner på göt och blooms efter att ha studerat resultat från tidigare försök på stränggjutna ämnen där vi också tittade på sprickor och intryckningar. Dessa bedömdes ge fullgoda underlag. Vi kunde inte genomföra workshopen med fokus på digital säkerhet då kostnaderna för försöken blev högre än budgeterat. Samtidigt såg vi att resultaten från försöken gjorde att vi inte skulle gå vidare med ett FUI-projekt i detta läge och då var workshopen inte lika angelägen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2020

Diarienummer 2019-02527

Statistik för sidan