Digitaliserad in-line kontroll av ytdefekter, oxider, och föroreningar på valsämnen, plåt, och tråd

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Avdelningen för Värmning och Bearbetningsteknik (VB)
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

Projektet är en genomförbarhetsstudie och ska undersöka förutsättningar för att detektera och karakterisera ytfel under gång längs processkedjan för tråd och band i rostfritt stål med hjälp av ett antal valda mättekniker och mätstrategier. Målet är att skapa kunskap och underlag för att, i ett efterföljande fullskaleprojekt, utveckla och installera valda sensorer och mätstrategier, koppla upp processen mot en digital plattform för att samla in, lagra och analysera data i realtid, applicera maskininlärningsalgoritmer samt, i förlängningen uppnå autonom styrning av processen.

Förväntade effekter och resultat

Resultatmålet är att ha svar på om valda sensorer och mätstrategier fungerar i respektive mätpunkter, med tillräcklig prestanda, begränsningar och förutsättningar som ska vara uppfyllda, kostnader associerade med införande av aktuella lösningar i avsnitten i produktionslinjen. Resultatet ska bli underlag för planering och beslut om ett fortsättningsprojekt. Slutligen ska projektet ge ökad insikt om vad digitalisering av processen i ovan nämnd omfattning innebär och därmed öka förmågan att nyttigöra teknik och lösningar i kommande projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 6 arbetspaket där vi utgår från industriparternas behov. AP 1 - Projektledning, administration och resultatspridning AP 2 - Definiera mätpunkter, sensorlösningar och mätstrategier Arbetsbeskrivning: AP 3 - SOTA analys för valda sensorer och mätstrategier inom aktuella mätfall AP 4 - Laboratorietester för valda sensorer och mätstrategier AP 5 - Analys av förutsättningar för att koppla upp valda delar av processerna mot Swerims digitala plattform för respektive projektpart AP 6 - Kvantifiering av projektets potentiella värdeskapande

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 juni 2020

Diarienummer 2019-02527

Statistik för sidan