Digital Innovation & Growth

Diarienummer 2013-02674
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syfte var att undersöka de utmaningar och möjligheter som dagens internet- och mediateknik innebär för de etablerade företagen, för start-ups och offentlig sektor. Tekniken kan stärka existerande organisationers och företags konkurrenskraft, men samtidigt innebär den en utmaning för företagens affär, organisation, kultur och arbetssätt och att rätt kompetens bland medarbetarna. Genom projektet har en god förståelse skapats av hur utmaningar och möjligheter ser ut för de tre grupperna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett agendadokument som beskriver både utmaningar och möjligheter för Sverige med dagens internet-och medieteknik. 3 förslag till insatsområden har identifierats: - motivation (attitydförslag), verktyg (förslag färdigheter) och form (förslag samarbeten). Med agendan som bas har en potentiell bildning av ett SIO konsortium diskuterats. Partnerna i ett sådant konsortium skulle vara organisationer som normalt inte arbetar tillsammans och med tyngdpunkt på aktörer från näringslivet.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts med hjälp av dels semistrukturerade djupintervjuer, såväl i grupp som enskild, dels med workshops baserade på Innovation Games ´Speed boat´ metod. Utöver detta har ett par temaworkshops genomförts för att fördjupa analysen. Ett 30-tal djupintervjuer har genomförts i Stockholm, Luleå och Malmö. Resultaten har dokumenterats vartefter och först in i en exceldatabas. Från databasen har svaren strukturerats och tre ´pelare´ definierats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.