Development of TNC001, a novel dopamine D1/D2 agonist for the treatment of Parkinson’s disease - Focus on cognition

Diarienummer 2017-03256
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Parkinsons sjukdom (PS) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen. Levodopa är "golden standard" som symtomatisk behandling vid PD. Efter några års behandling utvecklar dock de flesta patienterna motorkomplikationer som en följd av dåliga PK/PD-egenskaper hos levodopa. Vi utvecklar en nya kemiska föreningar som vi funnit, i en råttmodell av PD, inneha anti-parkinson aktivitet med lång varaktighet och ingen induktion av motorkomplikationer. Vi ska nu studera om de förbättrar kognitiva funktioner, vilket skuule kunna göra dem unika som anti-parkinsonbehandling.

Förväntade effekter och resultat

Vi har funnit preliminära belägg för ökad neuronal aktivitet i kortex av de studerade föreningarna. Vi planerar därför att undersöka effekterna av studieföreningen på markörer av synaptisk och neuronal plasticitet som är kända för att öka kognitionen genom försök i hjärnsnitt och skivor. Efter dessa experiment kommer vi att ha en bättre förståelse för studieföreningarnas effekter på såväl motorik som kognition i den vanligaste djurmodellen av Parkinsonism. Studierna kommer att ligga till grund för kliniska studier av Parkinsons patienter.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att undersöka effekterna av studieföreningen på markörer av synaptisk och neuronal plasticitet som är kända för att öka kognitionen. Studier av arc och bdnf kommer att genomföras med in situ hybridisering i ett existerande material av hjärnsnitt ifrån 6-OHDA-lesionerade djur behandlade med studieföreningen. Dessutom kommer nya experiment att utföras med användning av kortikala hjärnskivor och applicering av studieföreningen följt av undersökningar av subenheter av NMDA- och AMPA-receptorer som är involverade i neuronal aktivitet och kognition.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.