Design thinking som ansats för att bygga innovationsförmåga

Diarienummer 2017-02572
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 910 040 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Projektet adresserar organisationers behov att leda och organisera för innovation. Fokus är på Design Thinking (DT), ett sätt att arbeta med innovation och komplexa problem inspirerat av designpraktik. Genom sitt fokus på människa, medskapande och utmanande av befintliga ramar har DT visats ha positiv inverkan på t ex innovationsmedvetenhet, kultur, och överbryggande av organisatoriska strukturer. Målet är att utforska DT som ansats för att bygga innovationsförmåga i praktiken, samt stärka projektdeltagarnas egen förmåga till förändring.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har bidragit med akademisk kunskap om samspelet mellan användning av DT och utveckling av innovationsförmåga, och praktiska ansatser har utvecklats och testats. Deltagande organisationer har fått tillgång till erfarenheter gjorda i internationella företag samt lärt sig nya arbetssätt för att hantera organisatoriska problem kopplade till innovation. Interorganisatoriskt lärande och feedback har uppnåtts genom projekt-gemensamma aktiviteter. Projektets konstellation och nätverk har öppnat upp för spridning av resultat till andra organisationer.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt genomförs en intervjustudie av internationella företag för att kartlägga existerande praktiker och exempel. Kärnan i projektet är en aktionsforskningsdel där deltagarna tillsammans med forskarna identifierar behov (t ex kring innovationskultur, policy-konflikter, process) samt utvecklar och testar praktiska ansatser kopplade till DT för att angripa dessa behov. Projektet är designat som en DT process med hög grad av interaktion, kreativa aktiviteter och feedback. Ett delsyfte är att utvärdera projektmodellen som ansats för samskapande utvecklingsarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.