Deponier som gruvor 2.0 - utveckling av koncept, strategier och åtgärder för ökad lönsamhet och miljöprestanda

Diarienummer 2014-03405
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 2 340 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla koncept, strategier och åtgärder med potential att göra landfill mining till en bärkraftig aktivitet för enskilda aktörer och för samhället i stort. Några centrala frågeställningar är: Vilka utmaningar måste lösas för att landfill mining ska kunna genomföras på ett lönsamt och miljömässigt motiverat sätt? Till vilken grad och på vilka sätt kan dessa utmaningar lösas genom tekniska, organisatoriska och marknadsmässiga åtgärder och förändringar? och Vilken rådighet och vilka incitament har olika aktörer för att implementera dessa förändringar?

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas ta landfill mining till en ny nivå, från en teoretiskt intressant strategi till ett mer moget kunskaps- och affärsområde. Förutom tillämpbara landfill mining koncept förväntas projektet resultera i att identifiera nyckelaktörer för implementering, vägleda fortsatt kunskaps- och teknikutveckling kring de mest centrala utmaningarna samt specificera behovet av förändringar I rådande lagar och marknadsvillkor. Med sådan kunskap skapas förutsättningar för svenska företag att utveckla en världsledande position inom detta snabbt växande område.

Upplägg och genomförande

Hela projektets genomförande bygger på ett nära samarbete mellan forskare och olika industriella partners verksamma inom avfalls- och återvinningsområdet. Upplägget kan karaktäriseras av ett systemperspektiv där en kombination av fallstudier, systemanalyser och intervjuer används för att identifiera kritiska utmaningar och sen baserat på det utveckla tillämpbara koncept, strategier och åtgärder för implementering av landfill mining.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.