Den hållbara arbetsplatsen som en resurs för hälsa, innovation och tillväxt

Diarienummer 2014-01729
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för laboratoriemedicin, Lund
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2014 B

Syfte och mål

Projektet hade tre mål 1. Påverkan på utlysningar 2014-2015 och 2016-2017 2. Förstärka dialogen med företag, arbetsmarknadens parter och myndigheter för att identifiera viktiga kunskapsluckor liksom samarbetsmöjligheter inför kommande ansökningar till Horizon 2020 3. Kontaktpunkt för nordiska och europeiska forskare, när de söker samarbete med svenska kollegor

Resultat och förväntade effekter

Plattformen har följt och framfört synpunkter på utkast till Future Strategies och Work Programmes. Trots att våra förslag tagits emot väl bland svenska instanser bedömer vi genomslaget som begränsat för perioden 2016-2017. Arbete, arbetsförhållanden, och hållbart arbete har dock kommit in som aspekter av betydelse för andra huvudfrågeställningar genom vårt påverkansarbete. Vi har utvecklat och drivit fram tre Position papers om forskningsområdet, som stötts av EU-OSHA och forskare, företrädda via PEROSH. Vi har också deltagit i arbetet med EU-OSHAs forskningsprogram.

Upplägg och genomförande

Vi har koordinerat insatser genom vårt Europeiska nätverk för att påverka remissvaren på WP 2016-2017 och tagit fram underlag som skickats vidare till forskare i andra länder. Vi har påverkat indirekt via lärosäten och forskningsråd men också direkt via möten med tjänstemän på EU-kommissionen i Bryssel. Sammantaget har plattformens genomslag på Work Programmes varit begränsat och vi behöver vidare utveckla våra påverkansvägar och strategier. Genomslaget för hållbart arbetsliv inom forskarvärlden nationellt och internationellt har dock stärkts av våra aktiviteter

Externa länkar

http://www.sustainablework2020.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.