Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Demokratisk Datainsamling för Smarta Beslut i Smarta Städer

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of CSC
Bidrag från Vinnova 1 754 900 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Vi har uppnått vårt syfte att utveckla en fungerande modell. Det återstår viss utveckling innan vi kan färdigställa själva datainsamlingsverktyget. Modellen kan tillämpas på alla verktyg som uppfyller höga krav på tillgänglighet. Det är nu möjligt att erbjuda bättre statistik och därmed bättre underlag beslut som rör personer med funktionsnedsättning. Det finns en modell att tillämpa för att konstruera enkäter, samla in och analysera data på ett sätt som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att delta i alla delar

Resultat och förväntade effekter

Vi har testat vår modell i först i två fullskaliga pilotprojekt och därefter i ytterligare projekt. Modellen fungerar och genererar i sig intäkter. Vi har kunnat påvisa att nuvarande metoder för datainsamling har brister och att man med våra modeller och verktyg kan få fram och visualisera mer representativa data. Vi förväntar oss att detta har stor påverkan på hur samhället samlar in data från funktionsnedsatta populationer.

Upplägg och genomförande

Vi har tillämpat principer för deltagande aktionsforskning. Personer med funktionsnedsättning har arbetat tillsammans med forskare, designers och utvecklare för att utarbeta både modell och verktyg. Upplägget har fungerat väl. Det är en tidskrävande process men ska personer med funktionsnedsättning ha ett verkligt inflytande så behöver processer och arbetssätt anpassas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2017

Diarienummer 2017-04905

Statistik för sidan