De nya digitala kanalerna

Diarienummer
Koordinator Håkan Selg Konsult AB
Bidrag från Vinnova 197 750 kronor
Projektets löptid december 2010 - april 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet är en direkt fortsättning av en förstudie 2010, ´Effekter av nya användarmönster på Internet´. Ur denna framkom en tydlig bild av hur en rad nya digitala kontaktverktyg på kort tid fått en snabb utbredning i arbetslivet. Syftet med projektet är att till olika målgrupper inom arbetsliv och samhälle förmedla erfarenheter av de olika kanalernas respektive kommunikativa profil och i vilka sammanhang och situationer de bäst kommer till sin rätt. Bedömningar om måluppfyllelse är ännu så länge inte möjliga att göra givet projektets korta varaktighet.

Resultat och förväntade effekter

En basrapport på engelska bestående av ett större antal grundtabeller har distribuerats till en mindre krets av forskare för granskning och diskussion. Ur denna ska sedan relativt enkelt kunna sammanställas rapporter på såväl svenska som engelska anpassade till olika målgrupper och medier i syfte att nå bred spridning. Ur enkätsvaren går att utläsa att nya digitala kontaktkanaler redan uppnått en etablerad användning bland de studerade yrkesgrupperna. Detta kommer utan tvekan att påskynda en motsvarande utveckling bland övriga professionella grupper.

Upplägg och genomförande

En webbenkät har distribuerats till Dataföreningens medlemmar. Drygt 1000 fullständiga svar har inkommit. Ett överraskande stort antal respondenterna har utnyttjat möjligheten att lämna kommentarer vilket ger ett viktigt kvalitativt kompletterande bidrag till statistiken. Utskicket föregicks av två testomgångar. En engelsk version av frågeformuläret har utarbetat och testats. Det har därigenom varit möjligt att inhämta synpunkter från utländska forskare, dels underlättas publicering och spridning i utländska fora.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02794

Statistik för sidan