Datorprogram för beräkning av träkonstruktioners brandmotståndav ..

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Byggnadsteknik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att omvandla beräkningsmodeller för träkonstruktioners brandmotstånd till datorprogram för konsturktörer och konsulter samt att anordna en första kurs. Målet har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Följande har genomförts: 1.Befintliga beräkningsmodeller från projektet FireInTimber har bearbetas och förenklats. Modellerna omfattar beräkning av brandmotstånd för väggar och bjälklag. Existerande modeller enligt Eurokod 5 och nya metoder enligt handboken ´Fire safety in timber structures´ ingår. 2.Programmering Beräkningsmodellerna har omvandlats till datorprogram. 3.En första kurs för konstruktörer har anordnats den 30 maj 2012. Kursdeltagarna utbildades även i bakgrunden till modellerna.

Upplägg och genomförande

Forskare vid SP Trä (Alar Just, Joachim Schmid) som deltagit aktivt i modellutvecklingen inom FireInTimber har bearbetat och förenklat beräkningsmodellerna. Per Berg med lång erfarenhet av motsvarande programmering inom förädling och processer har utfört omvandlignen till datorprogram. Referensgruppen med deltagande industrier och konsulter har fortsatt engagerat sig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.