DARE Etapp III Umeå universitet

Diarienummer 2013-02918
Koordinator Umeå universitet - Enheten för externa relationer
Bidrag från Vinnova 9 768 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Umeå universitets nyckelaktörsprogram, DARE, har varit att bidra till stärkt utbildning och forskning genom samverkan med aktörer i det omgivande samhället och till ett ökat nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap genom ett stärkt och effektiviserat universitetsnära innovationsstödsystem för alla vetenskapsområden. Genom programmet har vi kunnat utveckla, testa och implementera kultur-, kompetens- och strukturpåverkande aktiviteter som har varit betydelsefulla för universitetet och vårt innovationsstödsystem.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har bedrivits med utgångspunkt i att det krävs kunskap och gemensamma ambitioner samt ett samspel mellan kultur och struktur för att åstadkomma hållbar samverkan och effektivt nyttiggörande av forskningsresultat. Resultat har nåtts i form av: ökad kunskap om och ökat intresse för personrörlighet, en utvecklad och testad modell för strategiska partnerskap, en utvecklad innovationsmiljö vid Sliperiet, utvecklade och testade modeller för effektivisering av det universitetsnära innovationsstödet, en ökad kunskap om den entreprenöriella kulturen vid Umeå universitet.

Upplägg och genomförande

Nyckelaktörsprogrammet, och därmed DARE, är till sin karaktär ett verktyg för verksamhetsutveckling, kulturpåverkan och innovation. Därav följer att de aktiviteter som bedrivits inom projektet har varit inriktade på utveckling. I vissa fall är aktiviteterna i sig kulturpåverkande men resultat av insatserna har också kontinuerligt driftsatts i universitetets normala organisation och stödsystem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.