D3D - Digitala 3Dimentionella objekt för återanvändning

Diarienummer 2014-03056
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande
Bidrag från Vinnova 419 819 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har kunnat adressera aspekter som måste vidareutvecklas för en effektiv hantering av 3D modeller som sparar pengar och säkerställer återanvändning inom både fastighetsförvaltning och kulturarv. Projektet har framställt underlag för ett framtida utvecklingsprojekt som kan hjälpa intressenterna med långsiktig bevarande och åtkomst av 3D BIM över de aktuella teknikgränser och systemgränser som idag råder.

Resultat och förväntade effekter

- IFC´s lämplighet som utbytesformat för 3D objekt måste utredas vidare . - IFC´s lämplighet som arbetsformat för 3D objekt måste utredas vidare - Testa och kvalitetssäkra användningen av länkade data för vidare implementation i förvaltningsorganisationer och digitala arkiv. - Anpassning till Riksarkivets riktlinjer. - Hantering av punktmoln från projektering till förvaltning samt som bevarandeformat behöver studeras närmare. - Undersöka möjligheterna att skapa mobila applikationer baserat på IFC - Undersöka andra format såsom PDF/e och DXF som bevarandeformat .

Upplägg och genomförande

Projektet drabbades av allvarlig sjukdom på projektledaren östen Jonsson som medförde projektledarbyte och en del extra arbete. Den ekonomiska redovisningen är inte riktig i balans då RA och SFV har inte redovisat i den omfattning som motsvarar deras insatser. Orsakerna kan hänvisas till effektivitet och undermålig tidrapportering (exempelvis har de inte tagit med OH-kostnader och resor). Vad beträffar LTU så har vi redovisat den faktiska tidsåtgången som har varit högre än den budgeterade. Löneökningar har också bidragit till att LTU har överskridit budgeten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.