CyClaDes - Crew-centered Design and Operations of ships and ship systems

Diarienummer 2012-02290
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 865 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet CyClaDes syftar till att främja mänskliga aspekter inom sjöfarten genom att införa ett användarcentrerat perspektiv. Resultatet av projektet syftar till att öka säkerheten för fartyg, besättning, last och miljö. SSPA har analyserat effekterna på sjösäkerheten av olika organisatoriska faktorer inom den marina industrin. En manöverdisplay har utvecklats och utvärderats av SSPA enligt principerna för User Centered Design (UCD) tillsammans med expertis inom området.

Resultat och förväntade effekter

SSPA visar att det finns en stark inverkan av organisatoriska faktorer på säkerheten. Säkerheten korrelerar mot rederi, operatörer (inklusive lokaliseringen), försäkringsbolag, varv, klassificeringssällskap, flaggstater, och även mot inspektioner och hamnstatskontroll. En väl utformad manöverdisplay kan minska skadorna vid manövrering genom att minska risken för kollision med fasta eller flytande föremål. SSPA har demonstrerat hur en välutformad display kan utvecklas med hjälp av UCD.

Upplägg och genomförande

Säkerhetsanalysen bestod av flera kompletterande steg: En kort litteraturstudie med jämförelser mot andra branscher som flyg & offshore. Identifiering av nyckeltal för god säkerhetskultur genom att utföra en strukturerad intervjuundersökning & korrelation mot olycksstatistik. Manöverdisplayen designades enligt principerna för UCD, bestående av följande steg: 1. Planering av designprocessen med användaren i centrum 2. Förstå och specificera användarnas situation 3. Analysera användare & organisatoriska krav 4. Skapa prototyper 5. Genomföra utvärdering med användarna

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.