CSES - Inkubator för äldre

Diarienummer 2012-02189
Koordinator STOCKHOLMS UNIVERSITETS INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 1 374 565 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att utröna hur man bäst anpassar och utformar en inkubatorverksamhet (särskilt liknande den som SU Innovation byggt upp genom CSES) för att passa äldre (55+) entreprenörer med sociala innovationer/affärsidéer som svarar mot äldres behov. Målsättningen att 3-4 entreprenörer skulle ha genomgått CSES inkubatorprocess och 3-4 individer fått stöd i den rådgivande verksamheten har uppfyllts. Därigenom har nödvändiga lärdomar och praktisk kunskap kring utformning av en utökad och mer långsiktig verksamhet införskaffats.

Resultat och förväntade effekter

Antalet entreprenörer som anmälde intresse att delta var stort och de entreprenörer som deltagit har tagit betydande steg framåt i utvecklingen av sina verksamheter. Kunskap har genererats kring anpassning av resurser, verktyg och metoder för att organisera en inkubatorverksamhet med fokus på äldre. En förväntad effekt är att resultatet bidrar till att samhället i större utsträckning kan ta tillvara på den kunskap och erfarenhet äldre har och som typiskt inte ges utrymme i inkubatorsammanhang, samt accelerera den medborgardrivna innovationskraft som denna grupp har.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi bl.a. utforskat målgruppens behov av coachning och andra stödjande aktiviteter, deras drivkrafter samt hur man når dem. Deltagande entreprenörer har genomgått inkubatorprocessen alternativt rådgivning, med efterhand skräddarsydda inslag av aktiviteter och insatser. Liknande satsningar har studerats, bl.a. via ett studiebesök hos UnLtd i Storbritannien, vilket gav värdefull information för planering och genomförande. Ett avslutningsseminarium har arrangerats och ytterligare informationsinsatser har genomförts genom deltagande på externa events.

Externa länkar

Rapporten ´Äldre entreprenörer med sociala innovationer för äldre´, utgiven mars 2013. Projektets webbsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.