CREATE Health - ett Translationellt Cancercentrum

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - CREATE Health
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har fungerat väl och uppfyllt målen. Start-up bolag har tagit över delar av projektet när de nått den fasen. Flera projekt har en stor kommersialiserings-potential och lösningar har gjorts eller diskuteras för majoriteten av projekten. Det stora antalet publikationer som kommit ut ur programmet visar på spridning av resultaten vilket är en viktig del för att forskningen ska gå framåt och tjäna sitt syfte.

Resultat och förväntade effekter

Ett flertal av de rapporterade resultaten har möjlig kommersiell betydelse. En patentansökan är godkänd för en ny biomarkör för behandling av njurcancer. Baserat på resultat från detta program har Cantargia AB tagit fram en humaniserad antikropp för kliniska fas I/II studier. Immunovia AB har inom ramen för Horizon 2020 beviljats 43 miljoner SEK för att utveckla tidig diagnostik för pankreascancer. Detta visar på kort väg från forskning till nyttiggörande av resultat inom CREATE Health.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projekten med flera delprojekt har fungerat mycket väl vilket visas inte minst av de goda resultaten och de många publikationerna. Koordinatorn har på ett framgångsrikt sätt hållt ihop projektet och de olika PIs och regelbundna avstämningar har gjorts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03926

Statistik för sidan