Competitive wood based interior materials and systems for modern wood construction

Diarienummer 2013-05272
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 1 305 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål att -identifiera möjligheter och hinder för interiört trä -bedöma effekterna av trä på välbefinnande -designa och bedöma hållbara, värdeskapande multifunktionella träbaserade produkter ------ Sammanställning av byggregler för träprodukter Metodik för mätning av inomhusklimat, samt mätning i nybyggda hus Bekräfta hygroskopiska effekter av olika träslag, samt VOCförändring i fuktigt klimat Människors uppfattning om interiört trä bekräftat. 25 nya design av träprodukter i våta miljöer Värdeskapande aktiviteter för hållbara produkter identifierade

Resultat och förväntade effekter

Projektet lede till följande resultat: En genomgång av Europeiska byggregler för interiört trä En metodik för långsiktig mätning av inomhuskvalitet Genomförda tester av fuktbuffringsförmåga samt hygroskopiska kapaciteten hos olika träslag, och variationen i VOC vid olika fuktbalanser Fokusgruppsundersökningar av uppfattningar av interiört trä. En bok med forskningsresultat och studentuppdrag för design av att använda trä i våta miljöer Identifiering och bedömning av nyckelfaktorer för hållbart värdeskapande inom trämaterialrelaterad industri

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med hjälp av ett stort antal olika forskningsmetoder. Lab tester, tester i verkligheten, intervjuer, fokusgrupper, observationer, enkäter, workshops, föreläsningr och undervisning. Metoderna skilde sig mellan organisationerna men ett värdefullt utbyte genomfördes vid projektmötena samt att vi deltog i varandras forskning. Allt genomfördes med hög excellence vilket borgade för god vetenskaplig avrapportering

Externa länkar

Hemsidan innehåller beskrivning av projektet, genomförande samt samtliga publikationer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.