Combating antibiotic resistance using synthetic biology

Diarienummer 2012-02840
Koordinator iGEM Uppsala
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt hälsoproblem. Vi har utvecklat metoder för att slå mot själva resistensen så att de återigen blir känsliga för gammal antibiotika. Vi har arbetar med multiresistenta bakterier och utvecklat antiresistenssystem baserade på icke-kodande RNA och superrepressorer för att slå av deras försvarsmekanismer. Projektet lyckades. Med de två nämnda metoderna visade vi på en minskning av resistansnivån (MIC) hos multiresistenta bakterier kraftigt.

Resultat och förväntade effekter

Nedreglera resistens med icke-kodande RNA - över 90 % resistensminskning under laboratorieförhållanden. Nedreglera resistens med superrepressorer - över 75 % resistensminskning under laboratorieförhållanden. Stänga av resistens med plasmiduppklippning - Kunde ej slutföras pga tekniska problem Metodutveckling - Flera generellt användbara tekniker och hjälpmedel har utvecklats. De har efterfrågats av andra forskare inom området och deponerats i en fritt tillgänglig internationell databas.

Upplägg och genomförande

För att hitta icke-kodande RNA som nedreglerar togs ett nativt RNA, den bindande delen randomiserades och vårt system användes för att hitta fungerande exemplar. Metoden fungerade, men ständiga justeringar av arbetsplanen fick göras. Repressorerna muterades och testades mot kliniska resistensgener. Metoden fungerade, men fler tekniska problem än väntat tillstötte. Erfarenheten är att metoder måste utvärderas och anpassas i varje steg. Processen skulle nu kunna upprepas betydligt snabbare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.