ColoNode an innovative colorectal cancer prognostic method

Diarienummer 2017-03708
Koordinator Hiloprobe AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen. Mer än hälften av patienterna dör av sjukdomen. Patienter som vid operation har tumörceller (TC) i operationspreparatens lymfkörtlar (LN) bedöms som riskpatienter och erbjuds postoperativ behandling för att öka chansen till överlevnad. Rutinmetoden för bestämning av TC i LN är begränsad, vilket leder till problem med över- och underbehandling. Målet med projektet är att utarbeta en marknadsstrategi för ett diagnostiskt och prognostiskt biomarkörtest för kolorektalcancer.

Förväntade effekter och resultat

Att företaget får en verifierad affärs- och marknadsstrategi samt ett brett IPR-skydd. Forskningsversionen av produkten har blivit överförd till tillverkning. Kliniska internationella studier för acceptans av produkten är förberedda och ledande nyckelpersoner identifierade. Kartläggning av marknad och försäljningskanaler har gett en tydligare marknadsplan. Kontinuerliga diskussioner med externa investerare har lett till fortsatt finansiering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter har som främsta syfte att nå fram till en marknadsplan och acceptans av produkten, vilket innebär att förberedelser av kliniska studier, marknadsaktiviteter, IPR och finansiering. Alla aktiviteter har stor betydelse och påverkar varandra och kommer därför att pågå parallellt genom hela projektperioden för att nå slutmålet. Extern kompetens tas in vid behov och pågående samarbete med kliniker ger god möjlighet att genomföra projektaktiviteterna för att nå projektmålet.

Externa länkar

Mer information om företaget och produkten hittas på HiloProbes hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.