ColoNode an innovative colorectal cancer prognostic method

Diarienummer 2017-03708
Koordinator Hiloprobe AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att genomföra aktiviteter för att förbereda försäljning av vår produkt på en global marknad. Projektet har utvecklats positivt och gett oss ökad kunskap om den svenska och internationella marknaden vilket resulterat i en anpassad marknadsstrategi och -plan. Prognosen för framtida försäljning i Sverige är gynnsam. Tillverkning av produkten är förberedd. En uppdaterad IP-plan har bidragit till högre bolagsvärde. Bidraget har möjliggjort fortsatta diskussioner med investerare, vilket i sin tur gett goda förutsättningar för fortsatt finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Fortsatt förarbete med den svenska marknaden. Anpassat produktformat utifrån tillverkningsaspekter. Påbörjat en lista över samarbetspartners och distributörer. Utvärderat, kontaktat och erhållit offerter från tillverkare. Uppdaterat befintlig konkurrensanalys. Etablerat kontakt gällande hälsoekonomisk analys. Undersökt säljkanaler och internationalisering. Uppdaterat IP plan. Fortsatt dokumentation inför CE-märkning. Uppdaterat finansieringsstrategi och upplägg tillsammans med potentiella investerare.

Upplägg och genomförande

Projektet har väsentligen följt projektplanen. Alla aktiviteter har dock inte rymts inom budget varför en prioritetsordning fastställts. Genomförda aktiviteter har bidragit med väsentlig information och kunskap som ligger till grund för en uppdaterad strategi och beslut under projektets gång. Viktigt och bra har varit att bidraget möjliggjort att låta olika aktivitetsspår löpa parallellt till gagn för bolagets utveckling i dess helhet.

Externa länkar

www.hiloprobe.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.