Collaboration Arenas - CARENA

Diarienummer 2013-04733
Koordinator Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Bidrag från Vinnova 8 753 462 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets utgångspunkt har varit att föreslå, implementera och studera ett specifikt verktyg för strategisk samverkan, i det följande benämnt samverkansarena (SA). En SA syftar till att samverkan är värdeskapande för samtliga deltagande organisationer och på ett naturligt sätt knyter samman operativ verksamhetsnära samverkan med såväl ämnesmässigt avgränsad samverkan som strategisk organisationsövergripande samverkan. Detta innebär att den samverkan som enskilda individer genomför kan kopplas till en mera strukturell och strategisk samverkan mellan organisationer.

Resultat och förväntade effekter

När det gäller de långsiktiga effekterna har redan projektparterna konstaterat att den skiktade modellen för strategisk samverkan är ett användbart verktyg för att utveckla samverkan med det omgivande samhället. Flera av de arenor som etablerats inom projektet kan även visa på betydande positiva effekter på, framförallt, ökad externfinansiering av forskningen, men även etableringen av fysiska miljöer för samverkan. Mot denna bakgrund förefaller det som om projektet har goda förutsättningar att uppfylla förväntningarna även när det gäller de långsiktiga effekterna.

Upplägg och genomförande

Projektet studerade samverkan från olika perspektiv. Ett var att definiera begreppet ´samverkansarena´ (SA). För att synliggöra att samverkan sker på flera olika och sammanlänkade nivåer, utvecklades en skiktad modell för samverkan. Definition och modell testades m.h.a intervjuer med företrädare för befintliga arenor. Projektet hade även en betydande praktisk del, nämligen utvecklingen av ett antal SAs. Dessa nyttjades för att utveckla definition och modell, samt för att identifiera rekommendationer för aktiviteter som bör/inte bör genomföras vid etableringen av en SA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.