Cluster55 Business Roaming Agreement

Diarienummer 2012-03578
Koordinator Lunds universitet - Cluster 55
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att sammankoppla och visualisera de nätverk som existerar mellan kluster, inkubatorer och företagsparker runt om i världen. För att gemensamt underlätta internationaliseringsprocessen för sina medlemmar, i första hand små och medelstora företag inom ICT-sektorn. Genom att erbjuda gratis kontorsplatser runt om i världen, om än under kort tid reducerar detta koncept den höga kostnad som är förknippad med internationalisering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att skapa ett internationellt nätverk som i framtiden kommer att kunna nyttjas för att förenkla internationalisering och användas för framtida samarbeten både inom nätverksbyggande och kunskapsutbyte. Resultatet är att hundratals företag runt om i världen har fått gratis tillgång till kontor runt om i världen och ytterligare möjligheter att genom dessa nätverk utveckla sina företags personliga kontakter för framtida affärer.

Upplägg och genomförande

Projektets initiala skede handlade till stor del om att utveckla och färdigställa ett hållbart koncept som fungerar i praktiken och dessutom är kostnadseffektivt för alla inblandade. Cluster 55° har valt att basera nätverket på ett memorandum of understanding istället för ett legalt avtal samt att inga kostnader är involverade för varken partners eller användande företag. En hemsida har utvecklats som efter en kritisk massa med kontor runt om i världen var klara blev lanserad. Feedback på konceptet och hemsidan har varit mycket positiv och antalet kontor i världen blir allt fler.

Externa länkar

Hemsidan agerar som utgångspunkt för alla utbyten och alla partners profiler finns där. Project description

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.