CelluTex Cellulosabaserad textil

Diarienummer 2014-01747
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för textil och plast
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2014 B

Syfte och mål

CelluTex syfte har varit att stärka europeisk forskning inom regenerering av cellulosafibrer genom påverkan av beslutsfattare inom Horisont 2020. Detta genom spridning och förankring av CelluTex budskap till EU-kommissionen. Projektets mål har varit att förankra CelluTex budskap i Horisont 2020s strategiska program så att utpekade behov av forskning, utveckling, innovation och demonstration inom regenerering av cellulosafibrer återfinns i kommande arbetsprogram inom Horisont 2020. Ett viktigt resultat är att en calltext framarbetad av Södra gick in i BBI JU 2015.

Resultat och förväntade effekter

En förväntad effekt av påverkansplattformen CelluTex arbete har att vikten av forskning på området biobaserade fibrer och främst då regenerering av cellulosa, där vidareutveckling av processerna är av stor vikt, är synliggjord i H2020. En önskad effekt har varit specifika calls i H2020 där forskningsprojekt inom området kan sökas. CelluTex har under projektperioden synliggjorts inom teknologiplattformarna för skog och textil samt även via BIC samt direkt till kommissionen genom två lunchseminarier i Bryssel.

Upplägg och genomförande

Påverkan har skett direkt genom personliga möten och lunchseminarier eller indirekt via medlemmar i programkommitteer, genom expertgrupper/rådgivande grupper, nationella referensgrupper, EU-parlamentariker, branschorganisationer och ETPer samt via policydokument. Inför vidare arbete i uppföljande projekt ser vi det som avgörande att finna korrekt tidpunkt för inspel samt att på ett tidigt stadium har två till tre calltexter framarbetade vid kontakter med strategiskt placerade personer och grupper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.