CelluTex - Cellulosabaserad textil

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som mål att bilda en nationell påverkansplattform, CelluTex - Cellulosabaserad textil, för nya typer av cellulosabaserade textilfibrer och har skapats för effektiv påverkan av svenska intressen inom skogs- och textilbranscherna gentemot Horisont 2020. Syftet med projektet var att ta fram en samlad ståndpunkt, speglande dessa intressen hos svensk skogs- och textilindustri. Intressena ska nu föras fram till EU-kommissionen via identifierade påverkanskanaler. Detta arbete sker av ett nytt tvärsektoriellt och branschöverskridande konsortium.

Resultat och förväntade effekter

Aktörerna i projektet har gemensamt tagit fram budskap om behov av forskning, att föra fram till utvalda mottagare inom den europeiska kommissionen. Kanaler för påverkan har fastställts, där European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing (ETP FTC) och Forest-based sector Technology Platform (ETP Forest) fastställdes som särskilt betydelsefulla. Planen för påverkansarbetet formulerades i en strategi. Effekterna av CelluTex påverkansarbete kommer att bli en större tyngd på forskning inom cellulosabaserad textil inom Horisont 2020, under hela löptiden.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att ta fram Budskap och påverkansstrategi centrerades kring tre workshopar, utspridda i tid under projektets gång och förlagda hos olika aktörer i projektet. Budskapen har fått formen av en trycksak med genomarbetad grafisk layout och där projektets aktörer gemensamt står som avsändare. Materialet har redan använts vid ETP FTCs konferens i Bryssel i April i år, där aktörer i projekt CelluTex närvarade och uppvaktade ledningen för ETP FTC och tjänstemän vid kommissionens DG Research and Enterprise, med CelluTex budskap om behov av forskning inom cellulosabaserad textil.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-02897

Statistik för sidan