CaiLar Stärkelsebarriär

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Grants and Innovation Office
Bidrag från Vinnova 1 686 144 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Producera beläggningsmaterial för förpackningskartong enl. specifikationersomnu är uppfyllda:Påläggsvikt 10 g/m2 (tot. för 1-3 lager).Vattenånggenomgång Syrgasgenomgång Fettresistens: En fördjupad marknads- och konkurrentanalys har utförts.En teknik för kommersiell produktion av barriärbestruken kartong med existerande appliceringsprocesser har demonstrerats.Förhandlingar pågår kringen första överenskommelse med kommersiell partner eller finansiär för vidare utveckling och marknadsintroduktion av produkten.

Resultat och förväntade effekter

CaiLar® lämpar sig väl som beläggningsmaterial för pappersförpackningar och materialet ger inte någon negativ påverkan på smakkvaliteten hos förpackat livsmedel. CaiLar® ger barriäregenskaper som motsvarar marknadens krav för ett urval av konsumentprodukter och skulle delvis kunna ersätta de petroleumbaserade plastfilmer som används idag. Projektet även bidragit till nationell tillväxt genom att ett flertal företag i branschen har anlitats för produktion av material, pilottester och analyser. En marknadsintroduktion förväntas bidra till fortsatt tillväxt.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg med aktiviteter rörande teknisk verifiering har genomförts enligt planerna. Inverkan av ett flertal processparametrar på produktegenskaperna har utvärderats. Kommersiell verifiering genom marknadsinriktade aktiviteter har genomförts parallellt. Utvecklingen mot en kommersiell produkt har anpassats under projektets gång för att matcha de produktkrav som efterfrågats av marknaden, exempelvis på förpackningsmaterial som har hög resistens mot fett.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.