Brukarmedverkan i sociala stödboenden

Diarienummer 2016-03047
Koordinator HELSINGBORGS KOMMUN - FoU Helsingborg
Bidrag från Vinnova 629 402 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling våren 2016

Syfte och mål

Målet har varit att förändra normsystemet på de sociala stödboendena så att boendes normer får mer prioriterad plats i verksamhetsutvecklingen. Detta är inte uppfyllt fullt ut men vi hör röster bland brukarna om att bemötandet ändrats samt att personalen diskuterar mer reflekterande rimliga konsekvenser för brukare vid t.ex. återfall. Syftet var att utveckla modeller för brukardeltagande på stödboenden. Detta är uppfyllt och vi har identifierat och testat tre metoder: dialogmöte, framtidsverkstad och mobiliseringskurs. Även ett genus- och föräldraperspektiv har studerats.

Resultat och förväntade effekter

Alla metoderna lyckades fånga upp brukarnas röster avseende problem kopplat till boenden, avseende problem kopplade till andra delar av de kommunala verksamheterna, och avseende projektidéer till kommunala utvecklingsområden. All tre är därför lämpliga för att fånga upp idéer för hur brukarmedverkan i sociala stödboenden kan utvecklas. Utmaningar uppstår när dessa idéer eller lösningar ska genomföras i praktiken, här finns ett glapp mellan boendebehov och organisatoriska förutsättningar. Framför allt processtöd och resursbehov blir viktigt att upprätta i nästa fas.

Upplägg och genomförande

Alla WP har genomförts som planerat. Initialt fick dialogmötena struktureras om p.g.a. dålig förankring i verksamheten. Detta ledde till dålig uppslutning och förvirring kring syftet. Efter hand som detta blev tydligt kunde dialogmötena genomföras som planerat. P.g.a. den dåliga förankringen fick vi även mindre deltagare än planerat till vårens mobiliseringskurs, ytterligare kurs genomfördes dock under hösten med bra uppslutning. Styrgruppen och dess struktur har bidragit till kunskapsprocesser för projektet som underlättat för utvecklingen och genomförandet.

Externa länkar

På denna hemsida kan ni läsa röster (bl.a. brukare och personal) som varit med i vårt stora "bostad först"-projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.