BRT-en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt

Diarienummer 2014-03587
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Transportekonomi, Stockholm
Bidrag från Vinnova 4 999 828 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2020
Status Pågående
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Projektets syfte är att utvärderar fyra demonstrations-projekt av Bus Rapid Transit (BRT) i svenska städer Karlstad, Malmö, Borås och Stockholm för att förbättra beslutsunderlag om BRT i Sverige. Utgångspunkten att utvärdera vilka specifika förutsättningar som avgör om och på vilket sätt BRT är en lösning att föredra och i enlighet med de transportpolitiska målen. Nyckelaspekter är kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk lönsamhet, attityder, planeringsprocessen och den urbana miljön.

Förväntade effekter och resultat

Projektet utökar kunskapen om hur BRT kan utformas i olika städer och ge bidrag till de svenska Guidelines för BRT som för närvarande utvecklas av X2AB, Trafikverket och Energimyndigheten. Projektet kommer även att resultera i en uppbyggnad av kompetens i svenska myndigheter, forskarmiljöer och kollektivtrafikoperatörer. Det innebär även ett kunskapsutbyte mellan forskarmiljöer över flera discipliner och universitet som hittills har haft ett begränsat samarbete (K2, CTS och SAMOT ). På sikt kan detta leda till bättre beslutsunderlag om kostnadseffektiv kollektivtrafik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektgruppen är sammansatt av forskare från CTS, K2 och SAMOT, medarbetare från branschen via X2AB och SCANIAS bussdivision. Projektet genomförs i huvudsak genom att etablerade forskningsmetodik som tillämpas i forskningsmiljöerna appliceras på BRT. CTS står för projektledning och har huvudansvar för delstudie 1 (utvärdering av efterfrågan, samhällsekonomiska effekter) och delstudie 2 (om resenärernas attityder). SAMOT medverkar i delstudie 2. K2 har huvudansvar för delstudie 3 (utvärdering av de processer som leder fram till implementering av BRT).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.