Broken hearts

Diarienummer 2015-00136
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi, Material och Ytor
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med detta planeringsprojekt var att ta nödvändiga kontakter samt utforma en projektplan för en ansökan till VinnMer-programmet för aktuell kandidat. Det planerade projektets mål kommer att utveckla och utvärdera metoder för att tillverka funktionella artificiella hjärtan för användning inom läkemedelsindustri och sjukvård. Planeringsprojektet mål är helt uppfyllt och en fullständig VinnMer-ansökan har lämnats in.

Resultat och förväntade effekter

Det planerade projektet kommer att resultera i ny testmetodik för läkemedel och sjukvård. Den aktuella kandidaten kommer att utvecklas till en oberoende forskare och framtida forskningsledare. Projektet kommer också att resultera i nya internationella samarbeten för involverade organisationer.

Upplägg och genomförande

Två planeringsmöten har hållits, dels i Göteborg, dels vid kandidatens nuvarande arbetsplats, Universitetet i Tromsö. Vid det senare mötet deltog forskningsledare och forskare vi medicinska fakulteten. Mellan möten har regelbunden kontakt och korrespondens skett via telefon och email.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.