Branschöverskridande strategisk forsknings- och innovationsagenda för Elektronikindustrin

Diarienummer
Koordinator Svensk Elektronik Service Aktiebolag - IM-FÖRENINGEN
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att stärka svensk elektronikindustri och därigenom stärka svensk industri och ´Sverige AB´. Elektronik ingår i ´allt´ och utgör en fundamental tillväxtfaktor i så gott som alla verksamheter. Genom kartläggning, djupintervjuer, enkäter och workshops har vi med bred förankring tagit in underlag för att göra en analys av elektronikindustrins betydelse och hur den kan stärkas. Genom samgående av sju agendor till ´Smartare Elektroniksystem för Sverige´ och kontakter med näraliggande agendor har vi lagt grund för kraftsamling av elektronikindustrin och fortsatt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Samarbete har etablerats mellan sju agendor i en gemensam: ´Smartare Elektroniksystem för Sverige´ som omfattar totalt sju agendor inom området elektronikhårdvara (i vid mening). Ett samarbete som visserligen ´kostat´ tid då det inneburit en längre startsträcka för att samordna de sju agendorna, men samarbetet är en klok investering för framtiden - en samverkansplattform som är ett värdefullt resultat i sig självt och som kommer att bära frukt under lång tid framöver. En kraftsamlande agenda är målet.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat och samverkat helt i enlighet med de intentioner vi formulerade i ansökan: bred samverkan mellan (behovsägande) företag genom hela värdkedjan, inklusive industriföretag i olika branscher, tillsammans med akademi och forskningsinstitut. Arbetet har varit öppet för alla intresserade. Vi har gjort kartläggning av elektronikindustrin, har hållit ett 30-tal djupintervjuer, gjort en web-enkät samt arrangerat workshops med bred representation från företag, institut och akademi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.