BioXaminator - nytt högkapacitetssystem för avancerade cellresponsanalyser

Diarienummer 2013-01232
Koordinator GRADIENTECH AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ta fram en ny produkt för engångsbruk i högkapacitetsformat för att studera cellers svar på substanser i sin omgivning, t.ex. tillväxtfaktorer eller tillväxthämmande substanser såsom antibiotika. Målet med produkten är att den kan reducera behovet av vissa typer av djurförsök, samt attrahera kundgrupper som letar verktyg för effektivare läkemedelsutveckling. Enligt rådande tidplan estimerar vi att kunna pre-lansera produkten under q1 2015.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål har varit att nå fram till en färdig första produkt i vår andra produktfamilj, BioXaminator. Detta gör att Gradientech på allvar kan addressera bioteknik- och farmabolag utöver kunder inom akademisk forskning idag. Gensvaret hos påtänkta kunder och eventuella samarbetspartner har varit enbart positiv vilket visar att det finns en reell marknadsefterfrågan.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsprojektet har genomförts enligt samma princip som bolagets tidigare produktutecklingsprojekt som sedan nått marknaden, både dokumentationsarbetet och det praktiska laborativa arbetet. Antalet iterationer av de olika delkomponenterna under konstruktionsarbetet har varit fler än intialt beräknat vilket lett till att en större andel av projektet har behövt läggas i denna del. Flera av slutproduktens delkomponenter har dock nått nollserieproduktion under projketets gång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.