Bionedbrytbara material för ett hållbart samhälle

Diarienummer 2018-00333
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi och Material, Medicinteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Målet med projektet är att bidra till ett hållbart samhälle genom att utifrån ett helhetsperspektiv gynna snabbare väg till marknad för bionedbrytbara material och produkter. Bionedbrytbara material har en enorm potential att möta samhällsutmaningar kring såväl fossilanvändande som nedskräpning i hav, marker och samhällen då de är förnyelsebara, bryts ner till neutrala restprodukter samt genererar biomassa och biogas. Dock saknas helhetsperspektiv kring materialflödet, från materialutveckling till avfallshantering, konsumentupplevelse, kommunikation och regelverk.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till ökade kunskaper kring bionedbrytbara material i hela kedjan av aktörer, från materialtillverkare till konsument och beslutsfattare. Det förväntas också leda till ökad andel hållbara och kvalitetssäkrade bionedbrytbara material och produkter på marknaden, liksom ett fungerande flöde för dessa genom hela värdekedjan. Dessutom förväntas projektet bidra till en aktiv och nyanserad diskussion kring bionedbrytbara material och produkter.

Planerat upplägg och genomförande

I detta initieringsprojekt kommer en behovs- marknads och nuläges analys att göras, följt av förberedelser för en UDI-2 ansökan genom konsortiebyggande, framtagning av avtalsutkast samt formulering av projektplan. I projektet finns parter från olika delar av värdekedjan representerade, vilket förväntas bidra till en väl nyanserad bild av de behov, problem och möjligheter som finns, något som kommer utgöra en god grund för ett fortsättningsprojekt med mål att öka kunskaperna kring bionedbrytbara material och produkter i hela värdekedjan och att snabbare ta dessa till marknad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.