Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bionedbrytbara material för ett hållbart samhälle

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi och Material, Medicinteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att kartlägga behov och identifiera möjligheter och utmaningar kring bionedbrytbara material och produkter, med mål att gynna introduktion av kvalitetssäkrade produkter på valda marknader som kan bidra till ett cirkulärt och hållbart samhälle. Ett antal lösningar har under projektet identifierats utifrån en omfattande behovsanalys genomförd med aktörer från hela värdekedjan, en nulägesanalys kring state-of-the art och kontinuerlig omvärldsbevakning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en övergripande identifierad lösning i form av helhetsperspektiv, något som genom hela värdekedjan saknar men ser som förutsättningar för att nå hållbarhet. Därutöver har rötningsbara material i kombination med en produktmärkning utifrån konsumentperspektiv, uppdatering av standarder, uppdatering av biologisk avfallshantering, insamling och sortering, samt kommunikation och utbildning alla identifierats som viktiga dellösningar för en fungerande helhet och för ett cirkulärt och hållbart samhälle.

Upplägg och genomförande

Tidigt i projektet genomfördes en workshop till vilken aktörer från hela värdekedjan bjöds in, inkluderat råvaru-, material- och produkttillverkare, distributörer, varumärkesägare, konsument- och branschorganisationer, avfallhanterare och myndigheter. Den resulterade i en gemensam prioritering av behov samt möjligheter. I kombination med efterföljande diskussioner med enskilda aktörer, samt en nulägesanalys i form av en litteratur och marknadsundersökning har en mycket god bild av både behov och möjligheter erhållits. Detta är grund för kommande UDI-2 ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00333

Statistik för sidan