Beständighetsdimensionering av träkonstruktioner

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trä
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Måluppfyllelsen var på det hela taget bra, och planerade aktiviteter genomfördes: Temadagar och seminarier för såväl bygg- som träskyddsindustrin. Dessutom tillkom medverkan i två konferenser samt undervisning på KTH. översättning av Guide och Excelbaserat beräkningsverktyg som tagits fram i WoodExter till svenska samt bearbetning och anpassning av innehållet till svenska förhållanden. Inkorporering av Guiden samt beräkningsverktyget i TräGuiden (görs under sommaren 2012). En artikel skrevs för Bygg och teknik nr 8-2011 och en artikel planeras för AMA-nytt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet och effekterna av projektet på lång sikt är svåra att uttala sig om. På kort sikt noteras att de som deltog i aktiviteter som anordnades visade stort intresse för det utarbetade konceptet för beständighetsdimensionering. Konceptet kommer att vidareutvecklas i det pågående projektet WoodBuild. Det kommer givetvis att krävas ytterligare informations- och utbildningsinsatser för att få beständighetsfrågorna bättre beaktade i träbyggandet. Erfarenheter från projektet tas med till CEN/TC 38 WG 28, som hanterar livslängdsaspekter hos trämaterial.

Upplägg och genomförande

Upplägget följde i stort skisserad plan: WoodExter Guide och beräkningsverktyg översattes och anpassades till svenska förhållanden. Inkorporering av Guide och verktyg i Träguiden verkställes under sommaren 2012, ngt försenat. ´Egna´ temadagar genomfördes programenligt; en temadag fick ställas in p g a för få anmälda. Detta och att företag som i förväg anmält deltagande i projektet inte fullföljde sina åtaganden var största avvikelser från plan. Viss ´kompensation´ erhölls genom medverkan i två välbesökta internationella konferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.