Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan
Bidrag från Vinnova 3 409 000 kronor
Projektets löptid maj 2022 - maj 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektet ska utveckla en digital beslutsstödsmodell för att identifiera och prioritera rätt åtgärder, som kan effektivisera energianvändning och effektuttag samt frigöra kapacitet i spårtrafiken. Sensordata från SLs fordon & infrastruktur används och potentiella åtgärder bedöms i ekonomiska Business Case för att snabba på genomförandeprocessen. Målet är att modellen, och ett antal åtgärder, implementeras hos Trafikförvaltningen under projektets tre år, och att modellen görs skalbar till andra spårtrafikbeställare/operatörer med liknande energieffektiviseringsbehov.

Förväntade effekter och resultat

Modellen påskyndar omställning till hållbar transportinfrastruktur genom konkreta åtgärder som bidrar till minskad energianvändning, och lägre samt mer stabilt effektuttag, i spårtrafiken. Som ett resultat frigörs kapacitet i eldistributionen som gör det möjligt att öka mängden kollektivtrafik, samtidigt som kostnader sänks för kollektivtrafikproduktionen. Modellen som verktyg bör, med viss modifiering, kunna användas av andra infrastrukturägare, beställare och operatörer för att skapa transparens och kunskapsdelning kring beslut om energibesparingsåtgärder.

Planerat upplägg och genomförande

Något förenklat tillhandahåller trafikförvaltningen data & prototyp till en Modell, och identifierar med operatören MTR potentiella områden i fordon/infrastruktur där energieffektivisering är sannolik. De ur praktiken härledda områdena paras med resultat från aktuell forskning av KTH, vilket blir vägledande för utveckling av Modellen. Den används för att prognosticera utfall för konkreta energieffektiviseringsåtgärder, och Business Case tas fram för att bedöma nytta, kostnader och genomförbarhet för de åtgärder som parterna tillsammans prioriterar som mest effektiva.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 maj 2022

Diarienummer 2022-00184

Statistik för sidan