Beslutsstöd för orderstyrd produktionsplanering av gjutning och valsning hos SSAB

Diarienummer 2014-05176
Koordinator Linköpings universitet - Matematiska institutionen
Bidrag från Vinnova 278 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Båda parter (LiU och SSAB) upplever att samverkan har bedrivits runt de planeringsproblem som finns i den dagliga verksamheten på SSAB. Den akademiska parten har fått god insyn i den komplexa planeringssituationen på SSAB, mycket tack vare bra kommunikation med nyckelpersoner inom SSAB. Ett antal delproblem har identifierats och angripits med matematisk modellering. Både syftet och målet med förstudieprojektet måste anses vara uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Efter diskussioner och intervjuer med personal på SSAB som ansvarar för den övergripande planeringen, liksom personer som arbetar med den dagliga driften, är den akademiska parten väl insatt i SSABs övergripande planeringssituation (och den är definitivt komplex). En djupdykning har gjorts på planering av den dagliga driften i Luleå, som går ut på att bestämma vilka ämnen som ska gjutas och i vilken ordning detta ska ske. En matematisk modell har utvecklats och implementerats, vilken producerar resultat i form av körscheman för de två gjutningssträngarna.

Upplägg och genomförande

Det planerade upplägget har fungerat väl. Projektets deltagare har haft kontinuerliga videomöten under hela projektet, den akademiska parten har besökt SSAB i Borlänge två gånger och anläggningen i Luleå en gång. Den akademiska parten har fortlöpande sammanställt delresultat i en teknisk rapport, en utmärkt bas för planerade akademiska publikationer. Diskussioner om fortsatt samarbete pågår. Inför PiiA:s utlysning i april fördes diskussioner med ytterligare aktörer, men samtliga inblandade parter kände att ansökan skulle må bäst av att mogna till sig innan ett inskick.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.