Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beräkningsmetod för AEW end-fire-antenn

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 3 125 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Samtliga mål uppfylldes. Algoritmer vilka åstadkommer enastående förbättringar av beräkningstid och minnesbehov levererades enligt plan. Akademin har därigenom fått stoff för publikationer i en omfattning som överstiger den förväntade. En spin-off-tillämpning rörande antenner med djupdimension undersöktes i en överbryggningsstudie, i vilken möjligheten att undertrycka gallerlober för första gången påvisades

Resultat och förväntade effekter

Resultaten förväntas få ett antal positiva effekter. Dels de långsiktiga effekterna på Saabs radarportfölj, dels de som följer av upplägget med ESI Nordics som extern SME-part: - Saab behöver inte investera i en ny kodutvecklingsverksamhet - Saab kan anskaffa den behövliga beräkningskapaciteten från ESI Nordics på kommersiella villkor - ESI Nordics får en helt ny, högeffektiv produkt i sin portfölj, vilket även gynnar svensk akademi såväl som industri

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan industri och högskola med Saab som kravställare och projektledare. LTH har bidragit med teoretiska studier och beräkningar. Arbetet har bedrivits med kvartalsvisa uppföljningsmöten där alla parter har bidragit med uppnådda resultat och diskuterat inriktning för nästkommande period. Underhand har idéer och resultat utbytts mellan deltagarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-00922

Statistik för sidan