Basmätning för SIP Metalliska Material

Diarienummer 2014-05686
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 274 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att etablera ett ´nuläge´, eller ´nollnivå´ för ett antal parametrar som är tänkta följas upp under programmets gång. Innovationsområdets aktörer delades in i grupper efter verksamhet och fick en enkät att fylla i. Svarsfrekvensen varierade stort mellan grupperna, varför målet uppfylldes för bara en del av innovationsområdet. De grupper med låg svarsfrekvens har fått en omarbetad enkät, men insamling och analys av svaren kommer att göras utanför projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet syftade till att kunna mäta programmets effekter för innovationsområdet. Det kommer också att vara möjligt för delar av innovationsområdet. Förhoppningsvis kommer efterarbetet att leda till att det kommer att vara möjligt för hela innovationsområdet.

Upplägg och genomförande

Basmätningen har stått på agendan sedan innan programmet började. Såväl mål som enkätfrågor har diskuterats ingående. De grupper av aktörer som har deltagit i diskussionerna har också haft hög svarsfrekvens på enkäten. Skälet till det blandade utfallet var alltså att vissa aktörsgrupper, särskilt SMF, kopplades in för sent i diskussionerna. Effekten av det blir att arbetet a/ blev försenat och b/ får slutföras utanför projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.