Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BASIE - Body-Area Sensors for Industrial Environments

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Förstudien har undersökt hur lösningar inom hälsosektorn kan kombineras med industriella lösningar för övervakning av arbetsmiljö. Syftet var att utvärdera möjligheter att skapa en systemlösning med bärbara sensorer som förbättrar personsäkerhet i industrin. Målet att ansöka om ett större projekt är inte uppnått, men beslut har tagits om fortsatt samarbete och dialog med industrin för en sådan ansökan. Målet att undersöka hur lösningar inom hälsosektor kan användas inom industrin har uppnåtts. Därtill har integritetsfrågor kopplats till möjliga lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i beslut om fortsatt samarbete och dialog med den industri som kontaktats. Projektet har också identifierat viktiga frågor, utmaningar och möjligheter att förbättra personsäkerhet i industriella miljöer som ger en bra grund för den fortsatta dialogen. Dessa frågor och möjligheter ger även en bra grund för att ytterligare bredda intresset för ett fortsättningsprojekt med deltagare från andra industrier än de som involverats i studien.

Upplägg och genomförande

Förstudien var upplagd så att flera olika frågor kunde undersökas på en grundläggande nivå. Arbetet fördelades på fyra huvudspår; behov, tekniska lösningar, informationshantering och konstellationsbyggande. Arbetet har innefattat litteratursökning, diskussioner och möten med leverantörer och möjliga behovsindustrier, idégenererande och problemformulerande arbetsmöten inom forskargruppen samt handledning av ett studentarbete för identifiering och test av lösningar för informationshantering. Projektgruppen upplever att det upplägget fungerat bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03940

Statistik för sidan