Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 2

Diarienummer
Koordinator Klimator AB
Bidrag från Vinnova 5 891 100 kronor
Projektets löptid maj 2011 - september 2012
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Syfte och mål

Syftet med BiFi-projektet är att utveckla ett verktyg för att utnyttja befintligt vägnät på ett mer optimalt sätt och därmed öka transporteffektiviteten och minska miljöbelastningen. Inom projektet utvecklas en fordonsbaserad modell för att bedöma bärigheten och speciellt identifiera vägavsnitt som har bristande bärighet på grund av t ex tjällossning, kraftiga regn eller liknande. Nyttan av denna modell är att informationen gällande bärighet kan hanteras mer dynamiskt och rationellt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet möjliggör för transportindustrin att minska transporttider genom färre störningar och en ökad framkomlighet. Väghållaren ges möjlighet att på ett dynamiskt sätt hantera vägavstängnings-problematiken i förhållande till hur detta sker idag då stora marginaler måste användas för att undvika skador. Deltagande företag har för avsikt att produktifiera framkomna resultat för att möjliggöra försäljning till åkerier, transportorganisationer, fordonstillverkare samt nationella och internationella väghållare.

Upplägg och genomförande

Slutsatser och uppnådda mål från analysen av BiFi del 2: Fordonen med den utvecklade algoritmen levererar en bra bild av statusen på de vägar man analyserar. Metoden kan utvecklas till ett viktigt uppföljningsverktyg för aktörer som Trafikverket och driftsentreprenörer för att identifiera vägar och områden som är i behov av reparationer och underhåll, och ger även möjligheten att följa upp effektiviteten av tidigare utfört underhåll. Informationen som leverars från BiFi-systemet överensstämmer bra med fälttester och observerad data.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.