Bär och svamp - Växtkraft i skogen

Diarienummer 2015-05999
Koordinator Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen - Gävle
Bidrag från Vinnova 536 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Planering hösten 2015

Syfte och mål

Projektmålet var att ta fram underlag för hur en tjänst skulle kunna se ut som ger relevant information om bär- och svamptillgången. Planen presenteras i en rapport som i sin tur ska användas som grund vid vidare utveckling av projektet. Tack vare projektet vet vi vilka kommande steg som måste tas för att fortsätta utveckla en prognos- och tillgångstjänst. I ett nästa steg bör ett större test genomföras för bär- och svamptillgången på ett län eller del av län för att praktiskt utvärdera de metoder som tagits fram i projektplaneringsfasen.

Resultat och förväntade effekter

I och med detta projekt finns det underlag för att testa en mer detaljerad och utökad bärprognos. För svamp måste inledningsvis mer information inhämtas. Vi ser inga direkta effekter från detta projekt utan förväntningarna är att se mer långsiktiga effekter då detta har varit ett planeringsprojekt att bygga kommande projekt på. Den slutliga produkten med en mer detaljerad nationell prognostjänst över bär- och svamptillgången väntar vi ska ha positiva effekter på den gröna näringen och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden.

Upplägg och genomförande

Projektet hade indelats i fem arbetspaket: omvärldsanalys, kommersiell nytta, klimatdata, växtområde och markegenskaper samt inventeringsmetodik. Projektet nådde tillfredsställande resultat inom alla arbetspaketen. Störst tyngd och insats krävde arbetspaketet inventeringsmetodik. Inom projektgruppen skedde två fysiska möten och ett flertal regelbundet återkommande videomöten på distans då deltagarna i projektgruppen hade en stor geografisk spridning. Samtliga deltagare i planeringsfasen ser det värdefullt att fortsätta samarbeta i en utvecklingsfas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.