Banöverbyggnad - en holistisk optimering av design och underhåll för ökad prestanda

Diarienummer 2013-03012
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 330 600 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

I syfte att stödja EUs ambition om omfördelning av transporter från väg till järnväg är projektets mål att minska järnvägens livscykelkostnader och miljöpåverkan genom holistisk optimering inkluderande: - Förbättrad metod för att karakterisera järnvägsspår och detektera sektioner med dåliga upplagsvillkor i behov av underhåll - Designprocess för hållbar, kostnadseffektiv och miljövänlig utformning av betongsliprar baserad på predikterad och validerad status för aktuellt spåravsnittet. - Optimerad process för proaktivt spårunderhåll vad gäller metoder och intervall.

Förväntade effekter och resultat

Optimering av sliperdesign och underhållsprocesser ger vinster i form av bättre ekonomi, mindre miljöpåverkan och mindre trafikstörningar. Utöver detta kommer de förbättrade upplagsvillkoren även reducera den dynamiska belastningen av räl, sliper, ballast, undergrund och fordon. Detta kan även användas t.ex. för att öka axellast på befintliga spår.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utvärdera spårunderhållsdata med avseende på hur denna relaterar till spårnedbrytning via validerade numeriska simuleringar. Projektet kommer att definiera optimala upplagsförhållanden för sliprar och identifiera metoder för att säkerställa och underhålla dessa. Dimensioneringsmetoder för ´kalibrerade´ sliprar vilka tar nytta av reducerade belastningsnivåer kommer tas fram. Dessa sliprar minskar såväl livscykelkostnader som miljöbelastning. Mätningar och utvärderingar kommer att genomföras i fält.

Externa länkar

Hemsida CHARMEC

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.