´Bank run´ och agent baserad modellering

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att bidra med ökad kunskap om hur sparares agerande i bankkriser kan leda till en bankrusning. Resultat från projektet ger ökad förståelse för hur sparare upplever risk i en bankkris och riskupplevelse påverkar i sin tur agerande. Resultaten kan vara till nytta i informationskampanjer rikade till hushåll. De visar även på betydelsen av finansiell förmåga för sparares agerande.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från projektet visar att sparares upplevelse av risk i en bankkris liknar riskupplevelser vid tex. en naturkatastrof. Riskupplevelsen kan alltså beskrivas som en hälsorisk snarare än som en finansiell risk. Resultaten visar också på betydelsen av finansiell förmåga för sparares agerande. Finansiell förmåga avser kunskap om t.ex. beräkning av avkastning och konsekvenser av skuldsättning. Våra resultat visar på betydelsen av att vidga begreppet finansiell förmåga samt på betydelsen av att utbildningsinsatser riktade till hushåll bör vara skräddarsydda

Upplägg och genomförande

Data har samlats in genom två enkätundersökningar: (1) enkätundersökning genomförd på Cypern under bankkrisen 2013. 1000 cyprioter besvarade enkäten. (2) Enkätundersökning distribuerad till svenska fondsparare under 2013. 3454 svenska fondsparare besvarade enkäten. Data har analyserats med bl.a. regressionsanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03847

Statistik för sidan