Baltic matchmaker platform for growth in experience and creative sectors

Diarienummer 2014-06156
Koordinator Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har nått sitt mål genom att skapa en internationell BSR-utvecklingsplattform för små företag inom den kreativa näringen i form av en Baltic Nordic Innovation Bootcamp. Huvudsyftet var att stärka deltagarnas möjligheter för internationalisering, genom matchmaking med andra företag samt med företagsstödjande aktörer/organisationer, så att de kan dela erfarenheter och kunskap samt öppna för nya marknader. -Entreprenörer från 15-50 företag deltog i nationella tävlingar i varje BSR land. -Top tre av dessa företag från respektive land inbjöds att ta del av Bootcampen.

Resultat och förväntade effekter

Bootcampen genomfördes 9-12/10 2015 på Munktell Science Park i Eskilstuna. 23 entreprenörer från totalt 12 olika företag deltog, samt affärscoacher inom olika kompetensområden. Bootcampens program formades utifrån deltagarnas behov och önskemål. Aktiviteterna under Bootcampen gav upphov till viktiga synergier mellan de deltagande företagen, affärscoacherna och de företagsstödjande aktörerna från de deltagande länderna. Utvärderingen visar på ett mycket positivt resultat med där samtliga deltagare gav betyget godkänt eller mer.

Upplägg och genomförande

Formatet från tävlingen Creative Business Cup var en grund för arbetet under 2015. Planering, genomförande och utvärdering gjordes enligt den ursprungliga planen som beskrivs i ´Basrapport´ och ´Lägesrapport´. Projektet har nått sitt mål genom att skapa en internationell BSR-utvecklingsplattform för små företag inom den kreativa näringen i form av en Baltic Nordic Innovation Bootcamp. Ett stort värde för startup bolagen var den coaching som de gav varandra avseende produktutveckling samt hur man internationellt. Se alla detaljer om Bootcampen i bifogad rapport samt bilagor.

Externa länkar

För mer information om Creative Business Cup i Sverige. För mer information om Creative Business Cup.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.